(cảm xúc riêng) Bỗng thấy chán mấy câu thơ đèm đẹp Diễm lệ ngôn từ ngọt kẹo mạch nha Nhai đến bã những mối tình ướt nhẹp Những “anh-em” chuyên hành hạ thi ca Bỗng buồn nôn bao bài thơ tán tụng Kiếm huân chương, xôi thịt, bỏ vô mồm (?) Lịch sử nào chẳng(…)

More